Inspektionens omfattning

Inspektionen och offerten är en del av beslutsunderlaget för en renovering av taket. Syftet med inspektionen är att ge en bild av takets skick. Detta är grunden till offerten. Inspektionen kan inte ersätta en köpares undersökningsplikt.

Om ägaren av fastigheten är med vid inspektionen av taket så går RenaTak igenom vad som ska göras under inspektionen och ställer frågor om byggnaden och taket. Om RenaTak får ta del av handlingar och muntliga upplysningar om taket, så används det som underlag för offerten. RenaTak kontrollerar inte riktigheten i lämnade handlingar och upplysningar.

Inspektionen

Om inte annat särskilt anges i uppdragsbekräftelsen så inspekteras fastighetens tak och eventuellt vindsutrymme. RenaTak inspekterar tillgängliga utrymmen som kan nås genom inspektionsluckor och via stege. Inspektionen är huvudsakligen en okulär inspektion. Med okulär inspektion menas det man kan se och känna utan ingrepp i byggnaden.

Upptäckta brister, risker och skador

Muntligen under inspektion eller skriftligen i offertunderlag gör RenaTak noteringar om det som har framkommit vid inspektionen. Noteringarna graderas efter hur allvarliga bristerna eller skadorna är och om det finns särskilda risker. Denna information är hur allvarliga RenaTak bedömer att bristerna är och vilka rekommendationer du kan få för att gå vidare. Om RenaTak inte upptäcker något som avviker från vad som kan förväntas av inspektionen, så görs ingen notering.

Utvändigt

Utvändigt inspekteras takpannor, mängd smuts, alger, mossa mm, eventuella skador, läkt och underlagsmaterial, plåtar (ränndalar, stoser mm), hängrännor.

Invändigt

Invändigt inspekteras innertak, takstolar, ventilation, luftspalter, eventuella skador

 

 

Ansvar och säkerhet

RenaTak tar ett stort ansvar gällande säkerhet. All personal har säkerhetsselar när de utför arbete på tak. De har också utbildning för arbete på hög höjd. Vid inspektion på taket bedömer RenaTak vad det finns för risker och vad som kräves för att uppnå 100% säkerhet. Vid större arbeten utförs en omfattande riskanalys som kund får ta del av. För mindre arbeten fylls nedanstående frågor i som ett underlag för RenaTaks personal. Renatak arbetar efter SAM, Systematiskt arbetsmiljö arbete från Arbetsmiljöverket.

Exempel på intern Riskanalys vid enkelare arbete

Riskanalys

Taklutning: ca 20-30 grader (risk 1)

Bedömd halkrisk, mossa/lav: 10% risk ( risk 2)

Lösa takpannor: 0% risk (risk 1)

Vajer i nock: Nej, fästpunkter monteras under arbetet (risk 1)

Vassa/hårda föremål över mark: Nej (risk 1)

Möjlighet till ställning: Nej behövs ej (risk 1)

Asbest: Nej (risk 1)

Övrigt: Buskar, rabatter och dylikt täcks med presenning

 

Ni som fastighetsägare har ett stort ansvar för att din leverantör uppfyller regler och lagar runt arbete på hög höjd.

RenaTak anvarar för hela processen.

 

 

Offertbeskrivning

Offert gäller fastighetsägaren/offertbeställarens fastighetstak och innehåller enligt offert angivna tjänster/material

Nedan vad som ingår i offertpaketen:

Takrengöring samt behandling (A-Clean)

Inspektion, maskinell rengöring, ev. byte av spruckna/trasiga takpannor, städning, behandling mot mossa, alger och lav.

 

Takrengöring samt behandling och målning

Inspektion, maskinell rengöring, ev. byte av spruckna/trasiga takpannor, städning, behandling mot mossa, alger och lav samt målning med

takfärg i valfri kulör med totalyta enligt offert. Även målning av plåtdetaljer ovan takfot ingår i offerten och målas efter kunds önskemål.

 

Tillägg som kan beställas är: (be om separat offert)

Blankare färg (glans 50-80)

Extra lager färg för ytterligare skydd

Byte av färg till klimatfärg (finns endast som matta kulörer – dvs. glans 5-10) Klicka här för mer info

Byte/montering av Nockband

Rengöring/målning eller Byte/montering av hängrännor

Rengöring/målning av fasad och vindskivor

 

 

Allmänna villkor

1. UPPSTART AV UPPDRAGET.

Leverantören ska innan uppdrag påbörjats ges möjlighet att sätta sig in i uppdraget och dess förutsättningar samt ha tid att diskuterat med Beställaren hur uppdraget ska utföras.

2. TIDPLAN

Tidsgränser för tjänster som omfattas av uppdraget ska utföras enligt överenskommen tidsram.

3. UPPDRAGETS UTFÖRANDE

Uppdraget ska utföras fackmässigt och följa föreskrivna säkerhetsföreskrifter. Löpande information över arbetets fortskridande och slutförande ska av Leverantören delgivas Beställaren.

4. ERSÄTTNING OCH BETALNING

För genomförande av specificerad tjänst erhåller Leverantören betalning enligt offert och betalningsplan. Vid förändring eller, av kunden beställda, tillägg av uppdraget ska Leverantören medge Beställaren slutgiltigt pris innan slutfaktura fastställs.

5. FÖRÄNDRINGAR AV UPPDRAGETS OMFATTNING OCH INRIKTNING

Förändringar av uppdragets omfattning och inriktning får inte ske utan skriftligt medgivande av Beställaren.

6. FÖRSÄKRING

Leverantören innehar tecknad ansvarsförsäkring.

7. INFORMATION I SAMBAND MED AVVIKELSER

Vardera parten är skyldig att snarast informera den andra parten om avvikelser från planerade och beslutade åtgärder i samband med uppdraget.

8. VÅRD AV BESTÄLLARENS LOKALER OCH UTRUSTNING

Leverantören är skyldig att tillse att den utrustning han tar i anspråk hos Beställaren vårdas väl och vid lån återlämnas i oskadat skick.

9. Övrigt

Kund tillhandahåller och bekostar vatten, el samt nya takpannor vid behov.

Kund ser till att plocka bort eller täcka prydnadssaker, blommor, utemöbler etc innan rengöring. RenaTak är behjälpliga med tyngre lyft och svåråtkomliga ytor.

 

 

Garanti (gäller endast målade tak)

RenaTak lämnar 5 års garanti på målade tak gällande att färgen inte släpper, spricker eller flagnar. Efter 5 år har kunden möjlighet att förlänga garantitiden ytterligare 2 år upp till totalt 11 år (Eternittak 7 år). Detta genom att låta RenaTak se över samt återbehandla taket. Detta mot en kostnad av f.n. 1200,00-2200,00 kr inkl moms och Rot avdrag. Kunden binder, vid accept av offert, inte upp sig att förlänga garantin utan den erbjuds med 2-års intervall efter grundgarantin (5 år)

 

 

Fakturering

Fakturering sker i 2 faser, p.g.a. väderlek. Vackert väder och rätt temperatur är ett måste för målning.

1. 50% efter rengöring, behandling och städning. Betalningsvillkor 10 dagar. (100% vid endast rengöring och behandling)

2. Resterande 50% efter målning och färdigställande av tak. Betalningsvillkor 10 dagar.

 

 

Vid accept, skriv ut och fyll i följande information. (alt. svara på offertmailet med nedan information)

 

Ja Tack, jag/vi accepterar offert nummer:_________     Med totalbelopp att betala:_______________

Ägare 1:________________________________  Persnr:_____________________

Ägare 2:________________________________  Persnr:_____________________

Adress:_____________________________________________     Tele: _____________________

Fastighetsbeteckning:_______________________

 

 

Då vi är väderberoende kan vi ej ge er exakta datum för när rengöring och målning kommer ske. Vi kommer kontakta er en eller ett par dagar innan rengöringen kommer ske. Därefter kommer vi sätta upp ert hus i kö för målning. Vi kommer även här kontakta er med kort varsel.

 

 

 

Kundregister, marknadsföring och nyttjande av information

RenaTak för kundregister över kunder och fastigheter. Genom att beställa inspektion så godkänner kunden att uppgifterna i kundregister får användas för RenaTaks egna marknadsföring och information. Vi lämnar ej ut informationen till tredje part och vi följer den svenska personuppgiftslagen (PUL).